| by admin | No comments

Umowa pożyczkowa-Jak nie dać się wykorzystać?

Zaciągnięcie pożyczki zarówno w instytucji bankowej czy pozabankowej, jak i u rodziny lub przyjaciół powinno być udokumentowane w formie umowy pożyczki. Sporządzenie jej chroni obie strony w przypadku pojawienia się konfliktów lub niejasnych sytuacji.

Co o umowie pożyczki mówi Kodeks cywilny?

Ustawa z dnia 23 kwietnia 1964 roku Kodeksu cywilnego (Dz.U.2018.0.1025) w art. 720. określa, że „przez umowę pożyczki dający pożyczkę zobowiązuje się przenieść własność biorącego określoną ilość pieniędzy albo rzeczy oznaczonych tylko co do gatunku, a biorący zobowiązuje się zwrócić tę samą ilość pieniędzy albo tę samą ilość rzeczy tego samego gatunku i tej samej jakości”. Oznacza to, że biorący pożyczkę zasila swój majątek pożyczonymi pieniędzmi lub rzeczami, ale tylko na pewien czas, ponieważ podpisując umowę pożyczki zobowiązuje się zwrócić to, co było przedmiotem pożyczki. Aby pożyczka doszła do skutku, obie strony muszą podpisać umowę.

Forma i treść umowy pożyczki

Kodeks cywilny wskazuje również na powinność spisania umowy, jeśli wartość pożyczki przekracza 1000 złotych. Dokument ten będzie dowodem w przypadku zaistnienia konfliktu i niejasności między stronami.
Umowa powinna zawierać informacje dotyczące daty i miejsca sporządzenia dokumentu. Wskazać należy również obie strony, a więc dane pożyczkodawcy i pożyczkobiorcy, w tym imiona i nazwiska, daty urodzenia, adres zamieszkania, numer ewidencyjny dokumentu tożsamości, a w przypadku zawierania umowy między osobą fizyczną a działalnością gospodarczą – adres siedziby firmy, numer wpisu do KRS, a także NIP.
Następnie należy wskazać, co jest przedmiotem umowy, a także warunki zwrotu pożyczki. Konieczne jest zawarcie informacji dotyczących również konsekwencji w przypadku, kiedy pożyczkobiorca nie zwróci zobowiązania w terminie. Ważne jest również oświadczenie o stanie majątkowym osoby pożyczającej oraz warunki wypowiedzenia umowy. Nie można pominąć podpisów obu stron, dzięki którym dokument jest ważny i może być wykorzystany jako dowód.