| by admin | No comments

Kiedy okres studiów wlicza się do emerytury?

Okresy składkowe, które wliczane są w ubezpieczenie emerytalne dotyczą aktywności zawodowej. Między okresami składkowymi występują okresy nieskładkowe, w tym podczas braku pracy lub studiów. I choć tutaj sprawa wydaje się jasna, to jednak od tej sytuacji jest wyjątek. Ustawa wprowadzona w 2015 roku w sposób dokładny przedstawia, kiedy i kto może wliczyć okres studiów do okresu ubezpieczeniowego.

Jak to było kiedyś?

Już ustawa z 31. grudnia 1998 roku wskazywała, że czas poświęcony na zdobywanie wyższego wykształcenia może zostać wliczony do okresu składkowego, jednak nie powinien przekraczać 1/3 wszystkich udowodnionych okresów składkowych. Problemem było to, że okres ten naliczał się wyłącznie do 1998 roku włącznie. Prowadziło to do dużej niesprawiedliwości na rzecz osób urodzonych przed tym rokiem, ponieważ nie były w stanie wypracować odpowiedniego stażu, podczas którego płaciłyby składki na ubezpieczenie emerytalne.

Ustawa obowiązująca dziś

Zmiany wprowadzono dopiero 5. marca 2015 roku, kiedy uregulowane wszelkie kwestie sporne, a także dano możliwość osobom pokrzywdzonym przez poprzednie ustawy od nowa naliczyć wysokość emerytury. Zmiany w ustawie o emeryturach i rentach z Funduszu Ubezpieczeń Społecznych daje możliwość wliczenia studiów w okres składkowy, a także podczas naliczania emerytury uwzględnić wszystkie lata spędzone na aktywności zawodowej, które były przez rokiem 1999. Oznacza to również, że osoby, które pracowały lub studiowały przed tym rokiem i emeryturę zaczęły otrzymywać przed 2015, mogą ubiegać się o przeliczenie świadczenia emerytalnego, uwzględniając kwestie prawne zgodne z nową podstawą prawną wysokości emerytury obowiązującą od 5. marca 2015 roku. Okres studiów nie powinien przekraczać 1/3 czasu aktywności zawodowej udokumentowanej przez płatnika jako okresów składkowych do ubezpieczenia emerytalnego. O wliczenie okresu studiów starać się mogą osoby, które przechodzą na nauczycielskie świadczenia kompensacyjne, emeryturę pomostową i emeryturę częściową.